Temple Temple Temple Temple
Ryoanji Kotoin Muroji Eikando
Temple Temple Temple Temple
Nanzenji Philosophers Walk Daitokuji Byodoin
Temple Temple Temple Temple
Kinkakuji Ginkakuji Todaiji Horyuji